Doelstelling

Stichting CentraM heeft het doel het maatschappelijk welzijn van bewoners in het werkgebied van de Stichting te bevorderen middels een gevarieerd en op de vraag gericht aanbod van maatschappelijke dienstverlening.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van activiteiten op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening;
  2. overleg te plegen en samen te werken met andere professionele- en vrijwilli­gersorganisaties en instellingen teneinde een doeltreffende dienstverlening in het werkqebeid te krijgen;
  3. het signaleren en aan de orde stellen van factoren die het maatschappelijk welzijn negatief beïnvloeden.

Het beleidsplan 2019-2022 van CentraM kunt u hier inzien: beleidsplan 2019-2022

 

Vermogen

De Stichting beoogt niet het maken van winst. De in het boekjaar ontvangen subsidies en overige opbrengsten worden besteed om de hierboven beschreven doelstelling van Stichting CentraM te realiseren. Afhankelijk van de subsidievoorwaarden worden de resultaten toegevoegd/onttrokken aan de algemene reserves of egalisatie/bestemmingsreserves. De mutaties worden separaat zichtbaar gemaakt in het vermogen.

De opbrengsten van Stichting CentraM bestaan grotendeels uit subsidies. De gemeente Amsterdam verstrekt jaarlijks ruim 95% van de baten van stichting CentraM vanuit de afdelingen Zorg, WPI en het stadsdeel Amsterdam Centrum. De overige baten bedragen ca. 5% en bestaan uit overige projectbijdrage en inkomsten uit dienstverlening.

Publicatieplicht ANBI

 

Buurtteam Amsterdam Centrum

Vanaf april 2021 heeft Amsterdam buurtteams. Elke bewoner kan daar terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, werk, inkomen, schulden en veiligheid. CentraM als penvoerder van Buurtteam Amsterdam Centrum heeft samen met haar coalitiepartners (De Regenboog Groep, Emile Thuiszorg en perMens) de gemeente aangeboden om samen de buurtteams in het stadsdeel Centrum te gaan vormen. De organisaties kennen elkaar goed, doordat ze al samenwerken in Inclusief Centrum.

Een samenvatting van het nieuwe beleidsplan kunt u hier inzien: Beleidsplan 2021-2026

 

Beloningsbeleid

CentraM hanteert een beloningsbeleid die in overeenstemming is met de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en past binnen de normen gesteld op basis van de Wet Normering Topinkomens (WnT).

Alles over de CAO leest u hier.